f.behjati_seo

درباره <ph id="mtc_1" equiv-text="base64:JXM="/>

این نویسنده با هیچ جزئیاتی پر نشده است .
تا کنون <ph id="mtc_1" equiv-text="base64:JTEkcw=="/> ایجاد کرده است <ph id="mtc_2" equiv-text="base64:JTIkcw=="/> نوشته

متریال دیزاین یا طراحی مواد (material design) چیست؟

2019-09-25T14:19:09+03:30

تعریف طراحی مواد مفهوم متریال دیزاین (material design) یا طراحی مواد ، مفهوم جدیدی است که به تازگی توسط گوگل بیان شده

متریال دیزاین یا طراحی مواد (material design) چیست؟2019-09-25T14:19:09+03:30