اشتباهات خبرنامه ایمیل که باعث از دست رفتن نرخ کلیک می شوند

2020-11-28T17:12:28+03:30

انجام اشتباهات در خبرنامه ایمیل یکی از اتفاقات رایجی است که هر وب سایت انجام می دهد. با شنیدن کلمه "خبرنامه" چه