افزایش نرخ کلیک

بیش از 25٪ از افراد روی اولین نتیجه جستجوی Google کلیک می کنند

2020-07-19T19:45:36+03:30

با مطالعه میلیارد ها نتیجه جستجو، بیش از یک چهارم جستجوگر های گوگل بر روی اولین نتیجه مطلوب کلیک می کنند. طبق

بیش از 25٪ از افراد روی اولین نتیجه جستجوی Google کلیک می کنند2020-07-19T19:45:36+03:30