الگوریتم اینستاگرام چگونه کار می کند؟

2021-05-11T16:03:40+03:30

در مارس 2016 اینستاگرام صفحه feed (صفحه اصلی) خود را که طبق جدول زمانی پست ها بود، به یک الگوریتم برای رتبه