مقایسه “UX” و “UI” در طراحی وب سایت

2019-12-15T15:24:46+03:30

همه بحث در مورد "UX" عالی یک محصول یا "UI ضعیف" یک وب سایت را شنیده ایم. مقایسه UX و UI یکی