برنامه احتمالی تجارت یا کسب و کار چیست؟

2021-02-02T08:59:41+03:30

برنامه احتمالی تجارت یا کسب و کار عملیاتی است که در صورت بروز یک اتفاق غیرمنتظره که می تواند تجارت را مختل