بهینه سازی برای جستجوی صوتی

2019-10-09T14:00:41+03:30

جستجوی صوتی با درگیر شدن بیشتر مردم با تلفن همراه بسیار افزایش پیدا کرده است. این نوع جستجو در عین حال که