اینستاگرام امکان جستجو با کلیدواژه را در اپلیکیشن خود فعال نمود!

2020-11-21T10:25:19+03:30

اینستاگرام قابلیت جستجو خود را ارتقا می دهد و به کاربران اجازه می دهد برای اولین بار محتوای خود را توسط کلیدواژه