مقایسه موتور های جستجو DuckDuckGo و گوگل

2021-09-25T17:46:25+03:30

گوگل به برترین موتور جستجو تبدیل شده است که جستجوگران تقریباً در همه موارد به آن اعتماد می کنند و اگر بخواهیم