رفع خطا Defer parsing of JavaScript در Gtmetrix

2019-10-07T10:01:45+03:30

در این مقاله به بررسی خطا Defer parsing of JavaScript می پردازیم. توصیه می شود در بیشتر مواقع به خطا Defer parsing