رفع خطا Inline small CSS در Gtmetrix

2019-10-06T20:07:43+03:30

روش های استفاده از کد های CSS در Html منظور از خطا  Inline small CSS ، فراخوانی فایل ‌های Style کم حجم