رفع خطای Serve Scaled Images در GTmetrix

2019-09-29T19:44:32+03:30

در این مقاله، به بررسی و نحوه رفع خطای serve scaled images در جی تی متریکس می بپردازیم. منظور از این خطا،