خطا Optimize the order of styles and scripts در Gtmetrix

2019-10-05T10:19:38+03:30

خطا Optimize the order of styles and scripts ، به معنای ترتیب صحیح قرار گیری فایل‌ های CSS و JavaScript  می باشد. شایان ذکر