فاکتورهای مربوط به دامنه

آیا سن دامنه از عوامل رتبه بندی گوگل محسوب می شود؟

2021-11-22T09:34:05+03:30

وقتی گوگل نتایج جستجو را رتبه بندی می کند، آیا الگوریتم سن دامنه شما را هم در نظر می گیرد؟ آیا گوگل

آیا سن دامنه از عوامل رتبه بندی گوگل محسوب می شود؟2021-11-22T09:34:05+03:30