قیف بازاریابی

صفحه فرود یا Landing Page شامل چه خصوصیاتی می باشد؟

2021-09-23T08:32:11+03:30

هدف اصلی هر کمپین دیجیتال مارکتینگ این است که بیشتر تبدیل شود. یک landing page می تواند بازدیدکنندگان را یک قدم به

صفحه فرود یا Landing Page شامل چه خصوصیاتی می باشد؟2021-09-23T08:32:11+03:30