معیار های گوگل

LCP یا Largest Contentful Paint چیست؟ چگونه بر سئو سایت تاثیر می گذارد؟

2021-04-24T03:06:55+03:30

Largest Contentful Paint معیار جدیدی برای تجربه کاربری گوگل است و به زودی یک عامل رتبه بندی خواهد بود. در این مقاله

LCP یا Largest Contentful Paint چیست؟ چگونه بر سئو سایت تاثیر می گذارد؟2021-04-24T03:06:55+03:30

FID یا First Input Delay چیست؟ چگونه بر سئو سایت تاثیر گذار است؟

2021-03-18T20:04:34+03:30

First Input Delay معیار تجربه کاربر است که گوگل معرفی کرده و به زودی از آن به عنوان یک عامل رتبه بندی

FID یا First Input Delay چیست؟ چگونه بر سئو سایت تاثیر گذار است؟2021-03-18T20:04:34+03:30