نرخ کلیک

مهم ترین سیگنال های مبتنی بر کلیک که در سئو اهمیت زیادی دارند

2021-04-08T14:26:39+03:30

اینکه چطور گوگل دقیقاً از سیگنال های تعاملی استفاده می کند (به عنوان مثال کلیک ها و داده های تعاملی) مورد بحث

مهم ترین سیگنال های مبتنی بر کلیک که در سئو اهمیت زیادی دارند2021-04-08T14:26:39+03:30