کلیدواژه طولانی یا Long tail چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

2020-08-16T16:06:52+03:30

تمرکز بر روی کلیدواژه طولانی یا long tail یکی از تاکتیک های عالی SEO است. کلیدواژه های Long Tail عبارات کلیدی ای