کار با CTR

SERP گوگل: کدام نتایج غنی (Rich Result) بیشترین کلیک را دارند؟

2020-12-04T21:06:10+03:30

مطالعه نرخ کلیک SERP گوگل نشان می دهد که کدام یک از انواع نتایج غنی به طور متوسط بیشترین کلیک را ایجاد

SERP گوگل: کدام نتایج غنی (Rich Result) بیشترین کلیک را دارند؟2020-12-04T21:06:10+03:30