آیا می توان کیفیت سایت را در سرچ کنسول اندازه گیری کرد؟

2021-12-01T08:42:52+03:30

از جان مولر گوگل در مورد اینکه آیا کیفیت سایت به صورت کمّی قابل اندازه‌ گیری است یا خیر، یعنی چیزی که