نحوه ایجاد Google Alerts و بررسی ویژگی های آن

2019-12-21T18:11:49+03:30

وقتی نتایج جدید برای یک موضوع در جستجوی Google نشان داده می شود، می توانید ایمیل دریافت کنید. به عنوان مثال، می