نگاهی به برنامه های آینده گوگل

2019-12-04T17:02:55+03:30

همه در مورد به روزرسانی های الگوریتم گوگل صحبت می کنند، اما Google خیلی بیشتر از تنظیم الگوریتم ها عمل می کند.