رفع خطا Minify HTML در GTmetrix

2019-10-08T11:27:38+03:30

در این مقاله به بررسی خطا Minify HTML و پیشنهاد راه حل هایی جهت حل آن می پردازیم. منظور از کلمه Minify