اعتبار صفحه یا Page Authority

2019-09-15T10:13:16+03:30

اعتبار صفحه (Page Authority-PA) نمره ای است که توسط Moz ایجاد شده است و پیش بینی می کند که چگونه صفحه خاصی