بازگشت هزینه تبلیغات یا ROAS چیست؟

2021-02-06T11:34:29+03:30

بازگشت هزینه تبلیغات یا ROAS، معیاری است که در دنیای تبلیغات برای مقایسه درآمد با هزینه های تبلیغات استفاده می شود. هدف