تجزیه و تحلیل SWOT (قدرت، ضعف، فرصت، تهدید) در بازاریابی

2021-02-08T09:50:47+03:30

ممکن است درمورد تجزیه و تحلیل SWOT در بازاریابی ، که به عنوان ابزاری تحلیلی برای ارزیابی استراتژی تجاری شرکت ها استفاده